Cywilne

Ogniska –> Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Zabrania się:

Wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1).

Psy –> Kodeks wykroczeń Art. 77. §1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany – mają zastosowanie w zamkniętych miejscach publicznych np. autobus, galeria itd.

Zanieczyszczanie

Kodeks wykroczeń Art.  162.  

§  1. 

Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.

§  2. 

Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca

podlega karze aresztu albo grzywny.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez strażnika, strażnik ma prawo sporządzić notatkę służbową która zawiera:

Nr pesel, adres zamieszkania oraz imie i nazwisko, wskazać w notatce nieprawidłowości, wykonać zdjęcia dowodowe – wymagany podpis obojga stron oraz poinformować osobę o skierowaniu wniosku o ukaranie do Nadleśnictwa w przypadku braku współpracy strażnik natychmiastowo powiadamia jednostkę Policji, pamiętajmy jednak iż w/w przepisy są kodeksem wykroczeń, a strażnik może dążyć do polubownego zażegnania konfilktu jeżeli osoba kontrolowana wyraża ku temu chęć.

Śmieci z obszarów naturalnych strażnik powinien pozbierać w czarne worki, wystawić je w miejsce dostępne dla pojazdów typu “śmieciarka”. Sporządzić notatkę, Zarząd SLOP poinformuje o tym fakcie Urząd Miasta bądź gminy w celu likwidacji odpadów.