Łowiectwo

 Podczas kontroli myśliwego, strażnik ma prawo do sprawdzenia:

1)  legitymację Polskiego Związku Łowieckiego, a w przypadku cudzoziemców – dowód wykupienia polowania lub zgodę Ministra Ochrony |rodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

  2)  pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej,

  3)  upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego – na polowaniu indywidualnym

§ 11. 1. Cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania polowania mogą polować wyłącznie w obecności myśliwego będącego przedstawicielem dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

§ 43. 1. Myśliwy nie może wykonywać polowania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

Kłusownictwo oznacza działanie zmierzające do wejścia w posiadanie zwierzyny w sposób niebędący polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania

Reszta zgodnie z regulaminem:

http://www.lowiecki.pl/prawo/prawo_4.php

http://www.lowiecki.pl/prawo/prawo_10_ustawa.php

W przypadku wykrycia nieprawidłowości strażnik natychmiastwo powiadamia jednostkę Policji.